Inici   /   VAM Prevenció de Riscos LaboralsSI VOLS MÉS INFORMACIÓ
SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ

SERVEIS OFERTATS

ESPECIALITATS DE SEGURETAT, HIGIENE, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA


ESPECIALITAT MEDICINA DEL TREBALL

Planificació Vigilància de la Salut: Es determinen les activitats a desenvolupar, i es programaran d'acord amb l'empresa.

Qüestionaris de salut.

Valoració de la necessitat, idoneïtat i protocolització del contingut i periodicitat dels reconeixements mèdics a efectuar als treballadors de l'empresa, en funció dels riscos inherents al lloc de treball i a les condicions individuals dels treballadors: edat, sexe, antecedents, patologia present, situacions d'especial sensibilitat com embaràs, lactància, edat fèrtil, etc. i en funció també de la valoració dels qüestionaris de salut.

Realització de les revisions mèdiques als centres concertats, emetent si procedeix, certificats d'aptitud.

Contingut de les revisions mèdiques bàsiques: Exploració física.

Exploracions complementàries

A efectuar a tots els revisats:

Elaboraciú de la memèria anual fent propostes de correcció i millora, si s'escau, de determinades mesures de protecció, prevencià i d'hàbits, per poder minimitzar determinats riscos.

ALTRES SERVEIS