Inici   /   Serveis a empreses

   Cercador de cursos
Formulari inscripció via @gmail Formulari inscripció Accés a aula

Serveis a empreses
PLANS DE FORMACIÓ A MIDA

Vam Formació al llarg dels anys ha dissenyat semestralment un programa formatiu per cada un dels centres dels quals disposa, en aquesta formació s’hi engloben treballadors, aturats i autònoms. Ara bé, sovint les empreses per urgències formatives, per incompatibilitats horaries, per noves normatives… tenen necessitats que no s’adapten en aquell precís moment a la nostra oferta formativa programada. Per aquest motiu, Vam Formació posa a disposició de totes les empreses programes formatius fets a mida, ambindiferència del nombre d’assistents. Ens adaptem a les vostres necessitats, tant en horari com en ubicació de la formació.

L’ideal al llarg dels anys, ha estat i serà una programació a mida per cada empresa segons les seves necessitats formatives, els nostres gestors de formació poden estudiar les necessitats formatives de l’empresa, donant preferència a les exigències legals en dita matèria, i adaptant els programes formatius als saldos bonificables a través de la Fundació Tripartita, i als horaris i jornades laborals de l’empresa.

Vetllem per a que el cost de la formació sigui el màxim de bonificable. Ens preocupem en exclusiva i sense costos addicionals en gestionar-li els saldos bonificables.

Disposem de docents titulats, especialitzats i amb llarga experiència en l’activitat docent, per cada una de les matèries que us pot oferir Vam Formació.

Si esteu interessats en que us dissenyem un programa formatiu a mida posat en contacti amb els nostres gestors de formació:

info@vamformacio.cat

Podem ser els seus proveïdors de formació, busqui qualitat i garantia legal.


CONSULTORIA I OUTCOURCING

Si ha detectat la necessitat de formació de vostè o de la seva organització però no sap per on començar, nosaltres posem a la seva disposició tota la nostra experiència i tots els nostres mitjans. Mitjançant una estreta col•laboració li ajudem a determinar els aspectes a millorar, li preparem un pla de formació a mida, el portem a terme i finalment l'avaluem. Tot amb l'únic objectiu d'assolir el seu èxit i satisfacció.

Les nostres modalitats:

Formació Presencial o semi-presencial: Els millors professionals són la garantia per a una formació presencial/semipresencial de qualitat. El nostre equip de formadors posseeix els coneixements i l'experiència que vostè necessita. Aquest capital humà ens permet oferir una formació a mida dels nostres clients i que s'adapti a les necessitats concretes per a la consecució dels objectius que es persegueixen en cada acció formativa.

Formació E-Learning (Teleformació): Els programes on line o a distància de Vam Formació estan dirigits a empreses, col•lectius, particulars i professionals que no disposen de temps per a una formació presencial o que prefereixen utilitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies gestionant el seu propi temps segons les seves necessitats per a formar-se allà on es trobin. L'alumne disposa de tots els recursos necessaris per a un aprenentatge satisfactori i de màxima qualitat, a la vegada que té assignat un tutor el qual controla l’evolució de l’alumne durant el desenvolupametn del curs, i està disponible per a ressoldre qualsevol dubte de l’alumne.

Per a més informació poden posar-se en contacte amb els nostres gestors de formació:

info@vamformacio.cat


FORMACIÓ IN COMANY

Vam Formació realitza accions formatives a la seva empresa o instal.lacions amb l'objectiu de flexibilitzar i acostar la formació als seus treballadors i treballadores. Tanmateix, atenem les necessitats formatives de institucions i professionals que desitgin un ensenyament personalitzat.

Li oferim:

Disposem d'un ampli catàleg de cursos presencials i semi presencials que portem a terme a les seves instal•lacions. Cataleg cursos.pdf

Si disposa d'espai per a la formació, però no disposa dels recursos o equips informàtics necessaris. Nosaltres li portem els recursos i material a les seves instal•lacions perquè no hagi de desplaçar-se i disposi de tot el necessari en el seu propi centre.

Disposem d'aules concertades totalment condicionades per a la formació. Equipades amb tots els mitjans necessaris i amb equips informàtics d'última generació.


GESTIÓ DE BONIFICACIONS

La bonificació que li correspon a cada empresa és % de la quota de formació que aquesta empresa liquida a la Seguretat Social l'any anterior.


FUNDACIÓ TRIPARTIDA ha determinat que dit % és en funció del volum de la plantilla, amb l’objectiu d'afavorir un major finançament en les PIMES.

Remarcar que la bonificació de FUNDACIÓ TRIPARTIDA té caràcter anual i no acumulable: aquell import que no s'esgoti en formació executada durant l'exercici vigent es perdrà i, en començar el nou any, l’empresa disposarà automàticament d'un nou crèdit.

El gran avantatge d'aquest sistema de gestió és que la bonificació es dedueix directament dels bolletins mensuals de cotització a Seguretat Social: un cop finalitzat un curs per al qual s'ha tramitat la bonificació, l'empresa podrà liquidar la BONIFICACIÓ corresponent en el següent butlletí.

És important assenyalar que l'import de la bonificació no equival necessàriament al cost abonat per la mateixa, és a dir, la bonificació pot ser inferior al cost de la formació, en funció d'una sèrie de factors que regula la FUNDACIÓ TRIPARTIDA

Les empreses amb menys de 6 treballadors en plantilla tenen assignada una bonificació fixa de 420 €.


Respecte als cursos de formació:

Màxim 25 assistents / grup.

Cada curs s'ha de notificar a l'Aplicació Inforrmática en un termini mínim de 7 dies naturals abans del dia d'inici. Aquest Comunicat d'Inici recull el programe, durada, lloc d'impartició, horaris, etc de cada curs.

Un cop finalitzat el curs, s'ha de notificar a l'aplicació el Comunicat de Finalització, on es detallen els costos de la formació i els assistents que han participat.


Pel que fa als participants:

Únicament els treballadors del règim general seran bonificables (queden exclosos règim autònom,personal en pràctiques i personal d'ETT).

Les Grans Empreses han d'assegurar un% de participació dels col • lectius prioritaris (dones, majors de 45 anys, etc.) en la formació a tramitar.

Aquesta formació ha de ser gratuïta per al treballador i no ha d'estar inclosa en altres bonificacions o subvencions.


Pel que fa a l'empresa:

Té l'obligació d'informar a la seva Representació Sindical dels cursos que va a bonificar abans d’emetre el Comunicat d'Inici en l'Aplicació Informática.

Identificar en la seva comptabilitat els moviments contables (despeses i bonificacions) vinculats a la formació subvencionada en un epígraf específic (per separat a la resta de formació sense subvenció executada).

Ha d'estar al corrent de pagaments davant Hisenda i a la Seguretat Social.

Ha d'abonar les factures del proveïdor de la formació abans de liquidar la bonificació corresponent.

L’incompliment d’alguna d’aquestes premises, pot fer, que quan a l’empresa se li inspeccioni el curs, se’ls sancioni fer retornar l’import bonificat.


Cofinançament Privada

Les empreses estan obligades a participar en la fianciació dels costos de les accions formatives en els següents percentatges, que s'han de calcular sobre el cost total de formació:

 • Plantilles de 10 a 49 treballadors: 10%
 • Plantilles de 50 a 249 treballadors: 20%
 • Plantilles de més de 250 treballadors: 40%

 • A aquests efectes, s'entén per cofinançament privada la diferència entre el cost total de la formació, on s'inclouen els costos salarials dels treballadors que reben formació en la seva jornada laboral i la bonificació aplicada per l'empresa.

  El compliment del cofinançament privada ha de realitzvar-se respecte a la totalitat del Crèdit i no per a cada grup. Per això, fins que no es realitza el càlcul final, es desconeix si s'ha arribat a la cofinançament exigida. Les dades s'obtenen a partir dels costos notificats en les comunicacions de finalització realitzades dels diferents grups formatius.

  A Vam Formació, com a centre organitzador i centre d’impartició ens encarreguem de realitzar tots els passos necessaris perquè els nostres clients recuperin part de la inversió econòmica realitzada:

  Qualsevol de les accions formatives que proposem poden ser susceptibles de bonificació

  Contacti amb nosaltres i li explicarem personalment com beneficiar-se de la formació bonificada.


  BORSA DE TREBALL

  El principal objectiu en els darrers anys de Vam Formació ha estat que els seus clients de prevenció de riscos laborals quan haguessin de contractar nous treballadors, aquests tinguessin la formació obligatòria segons la normativa actual totalment al dia, amb la única finalitat de vetllar per la seguretat del nostre client en quant al compliment de la normativa. Per aquest motiu, quan una empresa client vol contractar un treballador nou té present que tenim un ampli ventall de persones qualificades i formades per nosaltres per tal de donar cobertura a aquella oferta de feina.


  Com ho fem?

  Disposem d’una base de dades complerta amb currículums vitae d’alumnes que han efectuat formacions amb Vam formació, els quals classifiquem segons ocupació, i gestionem d’acord amb l’oferta de feina.


  Com oferim aquest servei a les empreses?

  Totes les empreses clients nostres de prevenció, via mail poden sol•licitar-nos la gestió d’una oferta de feina. Per aquest motiu cal que enviïn mail a info@vamformacio.cat o es posin en contacte amb el nostre departament d’ocupació al 877 073 729, indicant lloc de treball a ocupar, característiques, requisits...

  Nosaltres farem els tràmits necessaris per aconseguir currículums d’antics alumnes de Vam que s’adeqüin al lloc de treball ofertat. Per tant procedirem a publicar l’oferta de feina, al facebook de Vam consultors, a la web, al taulell d’anuncis de les nostres oficines, i s’envia mail a la nostra base de dades d’alumnes que s’adeqüin al perfil sol•licitat.

  Només podran accedir a les nostres ofertes de feina els alumnes que hagin realitzat alguna formació amb Vam Formació.

  Una vegada rebuts tots els currículums, aquests, i prèvia autorització de l’interessat, s’enviaran a l’empresa per tal que en faci la selecció final.